Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin

Regulamin Serwisu dooktor.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia            18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Niniejszy Regulamin okresla zasady korzystania przez Uzytkowników (dalej jako „Uzytkownik” lub „Uzytkownicy”) z serwisu internetowego dostepnego pod adresem internetowym www.dooktor.pl (dalej jako: „Serwis doktor.pl”).

3. Serwis dooktor.pl jest bezplatnym, otwartym do edycji zbiorem artykulów                         o tematyce medycznej i okolo medycznej. Serwis dooktor.pl tworza nieodplatnie Uzytkownicy portalu.

4. Serwis dooktor.pl ma jedynie charakter informacyjny, sluzy do prowadzenia dyskusji, wymiany pogladów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych dzialów tematycznych forum. Ich przedmiotem jest tylko i wylacznie medycyna oraz dziedziny jej pochodne.

5. Serwis dooktor.pl nie udziela pomocy ani porad medycznych. Jest jedynie platforma, dzieki której Uzytkownicy moga sobie taka pomoc wzajemnie swiadczyc.
Uzyte na stronach Serwisu dooktor.pl zwroty „diagnoza online” i „forum medyczne” powinny byc interpretowane jedynie jako wsparcie w problemach zwiazanych ze zdrowiem.

6. Zamieszczone na stronach Serwisu dooktor.pl informacje nie moga byc traktowane na równi z fachowymi poradami medycznymi udzielanymi przez uprawnione do tego jednostki i instytucje, swiadczace pomoc w tym zakresie.

7. Prezentowane na forum Serwisu dooktor.pl poglady, opinie i odpowiedzi na pytania medyczne maja jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny byc traktowane, jako wiazace kogokolwiek. Powyzsze dotyczy równiez tresci wpisanych w tzw. Ranking Lekarzy i Ranking Leków.

§ 2
Definicje

1. Serwis – Serwis dooktor.pl, dostepny pod adresem internetowym: www.dooktor.pl, którego wlascicielem jest Maria Wójcik, prowadzaca dzialalnosc gospodarcza pod firma „SILVEX” Maria Wójcik z siedziba w Krasnem 951, 36-007 Krasne, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, posiadajaca numery: NIP 813-013-67-07 oraz REGON: 690057333.
2. Administratorzy – przedstawiciele wlasciciela Serwisu dooktor.pl, zarzadzajacy Serwisem w jego imieniu.
3. Uzytkownik – kazda osoba korzystajaca z Serwisu dooktor.pl, w tym osoby korzystajace z Serwisu w ramach tzw. Konta zwyklego, Konta lekarza lub jako gosc (osoba niezalogowana).

4. Konto zwykle – miejsce w Serwisie dooktor.pl dostepne po zarejestrowaniu i zalogowaniu sie Uzytkownika, który nie posiada Konta lekarza.

5. Konto lekarza – miejsce w Serwisie dooktor.pl dostepne po zarejestrowaniu i zalogowaniu sie Uzytkownika, który zadeklarowal sie jako lekarz, specjalista w danej dziedzinie zdrowia.

6. Blokada – sankcja nalozona na Konto Uzytkownika, który zlamal postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Post – informacja, pytanie, odpowiedz, glos w dyskusji lub jakikolwiek inny material zamieszczony na forum Serwisu dooktor.pl przez Uzytkownika.

8. Avatar – emblemat, niewielki obrazek okreslajacy Uzytkownika Serwisu dooktor.pl.

9. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przegladarke Uzytkownika, wspomagajace prace programu.

§ 3
Prawa i obowiazki Uzytkownika

1. Dostep do Serwisu dooktor.pl posiadaja wszyscy Uzytkownicy sieci Internet, pod warunkiem spelnienia przez system teleinformatyczny Uzytkownika nastepujacych, minimalnych wymagan technicznych:

1. posiadania sprawnej przegladarki internetowej,

2. Uzytkownik Serwisu dooktor.pl zobowiazany jest do korzystania z uslug Serwisu             w sposób zgodny z obowiazujacym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami wspólzycia spolecznego i dobrymi obyczajami.

3. Kazdy zarejestrowany Uzytkownik moze publikowac posty na forum Serwisu dooktor.pl

4. Uzytkownik nie moze:

1. wykorzystywac Serwisu dooktor.pl do innych celów niz wynika to z jego charakteru i przedmiotu,
2. umieszczac na forum postów, które zawieraja jakiekolwiek tresci lub materialy, niezgodne z obowiazujacym stanem wiedzy medycznej,
3. uzywac wulgaryzmów,
4. uzywac zwrotów mogacych w jakikolwiek sposób naruszyc czyjas godnosc,
5. rozpowszechniac tresci pornograficznych oraz wszelkich tresci propagujacych dzialanie niezgodne z polskim prawem,
6. promowac innych stron internetowych poprzez umieszczanie na forum propozycji udzielenia pomocy medycznej poza forum, reklamowac lub promowac swojej dzialalnosci. Powyzszy zakaz obejmuje równiez nicki, podpisy, avatary, posty, prywatne wiadomosci, oraz e-maile przesylane do Uzytkowników serwisu dooktor.pl,
7. wplywac negatywnie na funkcjonowanie Serwisu dooktor.pl, m.in. poprzez dzialania z wykorzystaniem wirusów badz innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywaja, niszcza lub ograniczaja dzialanie portalu lub sprzetu komputerowego albo w inny sposób umozliwiaja nieuprawnione korzystanie lub dostep do komputera badz sieci komputerowej,
8. podejmowac dzialania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujacy moze wplywac na Uzytkowników, a takze dzialac na szkode Uzytkowników, Administratorów lub innych podmiotów trzecich,
9. korzystac z materialów zamieszczonych w ramach Serwisu dooktor.pl w celu innym niz w zakresie dozwolonego uzytku,
10. prowadzic polemik, bez tresci merytorycznej, odbiegajacych w sposób znaczacy od glównego tematu forum, a takze ostrych wypowiedzi i klótni, w szczególnosci z uzyciem wulgaryzmów,

5. Uzytkownik umieszczajac materialy w Serwisie dooktor.pl udziela Administratorom Serwisu dooktor.pl nieodplatnej, niewylacznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupelnianie, wykonywanie publiczne, wyswietlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególnosci w Internecie) tych materialów oraz zrzeka sie wszelkich roszczen w stosunku do Administratorów w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach zwiazanych z dzialalnoscia Serwisu dooktor.pl oraz usuniecia tych materialów              z Serwisu dooktor.pl.

6. Uzytkownik rejestrujac sie w Serwisie dooktor.pl, dobrowolnie podaje swoje dane w celu korzystania z uslug oferowanych przez Serwis dooktor.pl. Tym samym Uzytkownik wyraza zgode na otrzymywanie droga elektroniczna informacji zwiazanych ze zdrowiem i dzialalnoscia Serwisu dooktor.pl (newsletter) oraz informacji handlowej, dotyczacej  w szczególnosci reklam uslug medycznych lub innych uslug, swiadczonych przez partnerów handlowych Serwisu dooktor.pl.

7. Kazdy zarejestrowany Uzytkownik Serwisu dooktor.pl ma prawo wgladu w swoje dane oraz mozliwosc ich poprawiania.

8. Kazdy Uzytkownik Serwisu dooktor.pl moze w dowolnym czasie usunac wlasne konto internetowe, wysylajac e-mail o tresci: „Prosze o usuniecie konta: ………………….(w tym miejscu nalezy podac wlasny adres e-mailowy”.)
Wiadomosc z prosba o usuniecie konta powinna byc wyslana z adresu Uzytkownika, który to adres (konto) Uzytkownik chce usunac z bazy Serwisu dooktor.pl.  Wszelkie rezygnacje z uslug Serwisu dooktor.pl winny byc wysylane na adres e-mail: mat@silvex.pl

9.  Ze wzgledu na zachowanie spójnosci forum medycznego Serwisu dooktor.pl nie sa kasowane posty i tematy Uzytkownika, z zastrzezeniem tresc § 4 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu. Po skasowaniu konta Uzytkownika serwisu wszelkie posty Uzytkownika zostaja oznaczone jako posty „anonimowego Uzytkownika”. Uzytkownik serwisu akceptujac powyzszy Regulamin udziela zgody na powyzsze dzialanie Serwisu dooktor.pl.

§ 4
Sankcje, Zastrzezenia

1. Za niestosowanie sie Uzytkownika do przedmiotowego Regulaminu moga zostac nalozone na Uzytkownika blokady czasowe na korzystanie z czesci opcji Serwisu dooktor.pl.

2. Jezeli Uzytkownik bedzie notorycznie lamac postanowienia niniejszego Regulaminu, moga zostac nalozone na Uzytkownika stale blokady na korzystanie z czesci opcji Serwisu dooktor.pl.

3. Administratorzy Serwisu dooktor.pl  bez koniecznosci informowania Uzytkownika maja prawo do usuwania, zmiany lub zamykania kazdego tematu oraz postu umieszczonego przez Uzytkownika, który nie spelnia wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Usunieciu lub modyfikacji moga podlegac w szczególnosci nastepujace posty Uzytkowników:

– nieczytelne pod wzgledem stylistycznym,
– z razaca iloscia bledów ortograficznych,
– nie wnoszace tresci merytorycznych,
– umieszczone „jeden pod drugim” przez tego samego nadawce,
– powielane w róznych miejscach na forum,
– bledne pod wzgledem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa,
– bedace forma ogloszenia.

5. Ocena czy powyzszy Regulamin zostal naruszony przez Uzytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zalezy tylko i wylacznie od Administratorów Serwisu dooktor.pl.

6. Uzytkownik ma prawo zglosic zastrzezenia od decyzji Administratora Serwisu dooktor.pl, dotyczacej czasowego lub stalego zablokowania konta Uzytkownika. Wszelkie zastrzezenia winno kierowac sie na adres: mat@silvex.pl

§ 5
Regulacje dotyczace zdrowia i porad

1. Dyskusje, tresci, watki medyczne w Serwisie dooktor.pl maja charakter jedynie informacyjny i zastosowanie ich w praktyce kazdorazowo powinno byc skonsultowane podczas osobistej wizyty u specjalisty. Informacje, rady i sugestie zamieszczone w Serwisie, takze te otrzymane w ramach swiadczonych uslug nie moga zastepowac osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem. Maja one charakter wylacznie informacyjny i dodatkowy. Nie nalezy ich rozumiec, jako:

1. konsultacji zastepujacej osobista wizyte u lekarza specjalisty,
2. udzielenia swiadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej ( Dz. U. 2011r. Nr 112, poz. 654 z pózn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia                  5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152),

3. wskazan, jakie leki lub srodki lecznicze nalezy stosowac,

4. wskazan, w jaki sposób nalezy korzystac z danego sprzetu, leku, srodka leczniczego, czy tez innego wyrobu medycznego,

5. postawienia diagnozy, czy rozpoznania choroby,

6. wskazan dotyczacych sposobu leczenia, czy wyboru formy terapii.

2. Uzytkownik Serwisu dooktor.pl nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia              6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Porady i informacje dotyczace zdrowia znajdujace sie w Serwisie dooktor.pl, dodawane przez Uzytkowników/Lekarzy, a swiadczone przez Internet nie moga byc traktowane, jako wizyta lekarska i nie moga jej zastepowac. Nalezy zawsze miec na uwadze, ze podczas wizyty osobistej u lekarza ma on poglad na dokumentacje lekarska, mozliwosc przebadania pacjenta, przeprowadzenie pelnej diagnostyki oraz rozmowy z pacjentem.
4. Diagnozowanie, otrzymanie wskazan do stosowania srodków medycznych, czy tez uzyskanie leczenia musi byc wynikiem osobistej wizyty u specjalisty.
5. Administratorzy Serwisu dooktor.pl zastrzegaja, ze pytanie skierowane do lekarza moze pozostac bez odpowiedzi lub moze zostac usuniete. Taka sytuacja moze wystapic przede wszystkim, gdy zadane pytanie jest sprzeczne z Regulaminem lub gdy nie dotyczy ono informacji medycznej.
6. Wszystkie zadane pytania oraz odpowiedzi na te pytania zadane w ramach pytania do lekarza beda publikowane w Serwisie dooktor.pl.

§ 6
Odpowiedzialnosc Wlasciciela Serwisu

Wlasciciel Serwisu dooktor.pl oraz Administratorzy Serwisu nie ponosza odpowiedzialnosci za tresci prezentowane przez Uzytkowników Serwisu dooktor.pl, uwzgledniajac przepis art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 7
Postanowienia koncowe

1. Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze Uzytkownika. Pliki cookies nie zawieraja zadnych informacji, które zostaly podane przez uzytkownika i sluza jedynie ulatwieniu korzystania z Serwisu dooktor.pl

2. Kazda osoba moze posiadac tylko jedno konto w Serwisie dooktor.pl Zlamanie tej zasady grozi sankcjami okreslonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu dooktor.pl jest uzaleznione od zaakceptowania postanowien niniejszego Regulaminu.

4. Serwis dooktor.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany moga zostac wprowadzone po uplywie 14 dni od poinformowania uzytkowników Serwisu dooktor.pl droga mailowa o planowanych zmianach. Wprowadzane zmiany w Regulaminie nie moga dotyczyc uslug juz wykonanych.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiazujacych ustaw.