Pamięć i uczenie się

0edQ31vb293Bmcz4fx34k4H3D6LhIj.jpg
Dodano: 08:46 19 grudnia 2008
Aktualizowano: 13:31 9 grudnia 2011
Źródło:

Jak ważna jest pamięć i co jej zawdzięczamy? Jak przebiega proces zapamiętywania i na czym polega uczenie się? Dowiesz się tego z niniejszego artykułu.

W przyrodzie wyjątkowa umiejętność uczenia się i zapamiętywania pozwoliła człowiekowi dostosować się do swojego środowiska lepiej niż zwierzętom. Wyciąganie wniosków i przewidywanie skutków danych poczynań czy zdarzeń umożliwiło rozwój naszej cywilizacji. Człowiek zawdzięcza to umiejętności myślenia abstrakcyjnego, uczenia się oraz pamięci.

Wyróżnia się trzy fazy pamięci:

- przyjmowanie informacji (przechowywanie, uczenie się),
- gromadzenie informacji (zachowywanie),
- zapamiętywanie informacji (odtwarzanie).

Nie da się porównać mózgu człowieka z elektroniczną bazą danych. W mózgu człowiek magazynuje tylko małą część informacji. Inne, pozostałe informacje są szybko zapominane. Człowiek, który czyta książkę, albo ogląda film zapamiętuje z reguły ogólną całość, a nie szczegóły. Dzieje się tak dzięki mechanizmom chroniącym mózg przed zalewem niepotrzebnych informacji, wiadomości.

Mechaniczne uczenie się

Niemiecki naukowiec Ebbinghaus pod koniec XIX wieku przeprowadził testy, które polegały na uczeniu się niepotrzebnego i stereotypowego materiału. Doszedł do trzech wniosków, które są godne uwagi:
- jakość nauki jest wprost proporcjonalna do czasu poświęconego na uczenie się,
- jak długo trwa zanim dana informacja może być znowu odtworzona? Im częściej powtarzamy dany materiał, tym szybciej mogą być odtworzone informacje zdobyte w procesie uczenia się.
- w pierwszych dniach po skończonej nauce bardzo szybko zapomina się wszystko, ale nawet po upływie miesiąca można odtworzyć 20 procent zdobytych informacji.

Od czego zależy zdolność uczenia się?

Szybkość uczenia się zależy od stopnia trudności i sensu danego materiału. Materiał ten powinien być podzielony na części, ponieważ uczenie się wszystkiego naraz jest o wiele trudniejsze. Pojęcia obrazowe są generalnie łatwiej przyswajane niż abstrakcyjne. Jakkolwiek nie wszyscy są wzrokowcami, najczęściej stosuje się pomoc w postaci notatek. Ostatnio modnym sposobem uczenia się jest mindmaping. Jest to sporządzanie na papierze jakby map z zaznaczonymi kluczowymi słowami, których układ i połączenie za pomocą strzałek ma na celu odzwierciedlenie wzajemnych zależności poszczególnych informacji mających tworzyć logiczną całość. Zdolność uczenia się jest o wiele wyższa niż przy nieświadomym uczeniu się (w codziennym życiu) w przypadku świadomego uczenia się (np. przed egzaminem). Zdolność uczenia się jest uwarunkowana zarówno predyspozycjami indywidualnymi, jak i na przykład nastrojem chwili.

Rodzaje zapamiętywania

Nauka, która zajmuje się pamięcią odkryła różne rodzaje zapamiętywania informacji. Wyróżnia się trzy podstawowe modele. Proces magazynowania wiadomości przebiega stopniowo.

- Bardzo krótki okres zapamiętywania – Wrażania optyczne i czuciowe zatrzymują się w pamięci na mniej więcej 0,2 sekundy i ulegają zapomnieniu. Dzięki temu przepływ informacji i kontrola świadomości zostają zachowane.

- Krótki okres zapamiętywania – to prosty system zachowania wiadomości, z ograniczoną pojemnością i czasem wynoszącym ok. 10 sekund. W czasie tym można przyswoić sobie numer telefoniczny czy właśnie usłyszane nazwisko. Jednak jeżeli informacja taka nie zostanie powtórzona w pamięci, ulega zapomnieniu.

- Długi okres zapamiętywania – dzięki ćwiczeniu, powtarzaniu i związanemu z nimi obiegowi informacji, nauczony materiał może pozostać w pamięci godziny, a nawet lata. Zapominanie związane jest z nagromadzeniem wiedzy.

Niektórych wiadomości nigdy się nie zapomina. One zostają w naszej pamięci na zawsze. Dzięki wieloletnim ćwiczeniom i codziennej praktyce nie zapomina się własnego imienia, czy umiejętności takich jak czytanie, pisanie i mówienie.

Przy badaniach uczeniu się grup pojęciowych stwierdzono m.in.:
- Łatwiej uczy się słów stających na końcu linijki, a nie w jej środku.
- Uszeregowanie wyrazów bliskoznacznych w grupy wpływa na poprawę zdolności zapamiętywania i uczenia się
- Jeżeli w grupie wyrazów o podobnym znaczeniu znajdzie się słowo nie pasujące do nich, zapamiętuje się je łatwiej niż inne wyrażenia ( np. piwo, wino, róża, sok).

Zapominanie

Zapominanie jest niekiedy źródłem kłopotów. Dlaczego zapominamy? Czy jest na to jakaś rada? Biologia stoi na stanowisku, że zapominanie jest procesem naturalnym, który chroni mózg przed dezorganizującym nadmiarem informacji. Jednak stwierdzenie to nie wyjaśnia mechanizmów zapamiętywania i zapominania. Natomiast psychologia stworzyła kilka teorii pamięci. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ może być źródłem wielu praktycznych wskazówek, jak skutecznie zapamiętywać oraz dlaczego niektóre informacje wylatują nam z pamięci.

Teoria interferencji- zakłada, że proces uczenia się pozostawia w mózgu ślad pamięciowy (engram) w postaci impulsów nerwowych krążących przez pewien czas w sieci komórek nerwowych. Ma wpływ na krążenie tych impulsów to, czego uczyliśmy się wcześniej , jak i to, czego uczymy się potem. Jeśli wiedza wcześniej wyuczona utrudnia zapamiętywanie nowej, mówimy wtedy o hamowaniu pro aktywnym. Z hamowaniem retroaktywnym mamy do czynienia w wypadku, gdy już opanowane umiejętności ulegają zapominaniu pod wpływem nowo wyuczonych. Za względu na już istniejące znaczne zasoby pamięci większe znaczenie ma w praktyce hamowanie pro aktywne. Zapominanie jest zgodnie z teorią interferencji skutkiem hamowania pro aktywnego lub retroaktywnego. W tej teorii czas ma znaczenie drugorzędne. Ważniejsze jest natomiast to, co działo się pomiędzy momentem uczenia się a momentem odtwarzania wyuczonej wiedzy. Jeśli ten czas zostanie poświęcony na sen, to wówczas wpływ obu typów hamowania jest znacznie mniejszy, a jeśli wypełnia go jakaś forma aktywności, to wpływ jej jest tym większy, im większe jest podobieństwo wykonywanych czynności do tego, co jest przedmiotem uczenia się.

Teoria zaniku śladu pamięciowego- teoria ta mówi, że ślady pamięciowe, które powstają w mózgu w procesie uczenia się słabną z czasem i wreszcie zanikają zupełnie. Czynnikiem najważniejszym zapominania jest czas. Im więcej go upłynie, tym słabszy ślad pamięciowy i trudniejsze przypominanie. Na trwałe zapamiętuje się tylko to, co jest od czasu do czasu powtarzane.

Freudowska teoria wyparcia – Freud twierdzi, że zapominanie jest w rzeczywistości mechanizmem obronnym, które polega na spychaniu do podświadomości tych treści, które są nieprzyjemne i bolesne. Zapominanie usuwa z pamięci to, co jest źródłem negatywnych emocji. Poglądy te można odnosić wyłącznie do emocjonalnych treści pamięci. Ich potwierdzeniem jest analiza marzeń sennych, czynności pomyłkowe i wolne skojarzenia.

Zakłócenia pamięci

Można zaobserwować u niektórych osób niezdolność do zapamiętywania nowych informacji, mimo że dobrze pamiętają liczne fakty z przeszłości. Często taki zespół amnestyczny można zaobserwować u alkoholików. Pamięć ich świeża i trwała funkcjonuje poprawnie, ale choroba alkoholowa uniemożliwia transfer informacji z zasobów pamięci świeżej do pamięci trwałej, a to jest warunkiem zapamiętywania. Innym rodzajem niepamięci jest amnezja wsteczna. Polega ona na utracie lub osłabieniu pamięci pewnych zdarzeń lub okresów własnego życia wskutek różnych przyczyn chorobowych, np. po wstrząśnięciu lub udarze mózgu, wstrząsie elektrycznym czy narkozie. Nie jest wyjaśniony mechanizm powstania amnezji wstecznej. Prawie pewne jest, że upośledzeniu ulega tylko dostęp do wiadomości zawartych w pamięci trwałej, same informacje natomiast są nienaruszone.

Przeprowadzone liczne doświadczenia mówią o dużym wpływie emocji na proces uczenia się i odtwarzania zdobytej wiedzy. Dużo większa role odgrywa przy tym nie znak emocji, ale ich intensywność. Dużo mniejsze znaczenie ma natomiast to, czy dane emocje są przyjemne czy nieprzyjemne niż fakt, że związane są z wydarzeniami traktowanymi subiektywnie jako bardzo ważne i dotyczące bezpośrednio osoby badanej. Przeprowadzone z ludźmi starszymi wywiady dostarczyły dowody na to, że dobrze pamiętają zdarzenia nawet odległe, które były dla nich zaskakujące oraz pociągały za sobą bardzo ważne dla nich, ich życia konsekwencje. Pamięci o wydarzeniach towarzyszy pamięć o sytuacji, w której się one przytrafiły.

Uważa się, ze w czasie egzaminu najkorzystniejszy do przywołania z pamięci wyuczonego materiału jest średni poziom pobudzenia emocjonalnego. Dowiedziono, że zbyt duże emocje (zdenerwowanie) lub zbyt małe angażowanie (obojętność) mają negatywny wpływ. Jeżeli uczenie sprawia nam przyjemność, wiedz i konkretne wiadomości zapamiętywane są w większym stopniu.

Zdolność do zapamiętywania i odtwarzania materiału przekazanego za pomocą dźwięku, czyli w naszym przypadku mowy, jest właściwa jedynie ludziom. U zwierząt występuje wprawdzie pamięć, ale nie są one zdolne do przetwarzania informacji w formie abstrakcyjnej.

Podziel się ze znajomymi