Anatomia serca

Dodano: 08:48 7 września 2008
Aktualizowano: 09:39 3 lipca 2012
Źródło: Przypisy: 1. A. Krechowiecki F. Czerwiński ”Zarys Anatomii Człowieka” 2. ”Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa” pod redakcją Jadwigi Daniuk i Grażyny Jurkowskiej 3. www. wikipedia.pl

Artykuł opisuje anatomię serca i funkcje tego najważniejszego ludzkiego organu.

1. Funkcja serca.
2. Położenie serca.
3. Budowa zewnętrzna serca.
4. Budowa wewnętrzna serca.
5. Unerwienie serca.
6. Unaczynienie serca.

1. Serce jest ośrodkowym aparatem mięśniowym, powodującym przepływ krwi. Innym słowy można rzec, że jest to pompa tłocząco-ssąca. Narząd ten stale rozprowadza krew po organizmie, co zapewnia dostarczenie składników odżywczych oraz tlenu do poszczególnych narządów i tkanek.

2. Serce leży w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym. Około 2/3 narządu leży po lewej stronie w stosunku do linii pośrodkowej ciała. Położenie serca zmienia się z wiekiem; tak np. u dziecka położone jest wyżej ze względu na ustawienie przepony. Praca serca oraz ruchy oddechowe zmieniają również położenie narządu. Różne typy budowy klatki piersiowej także kształtują sylwetkę serca.

3. Kształt zbliżony do stożka, którego wierzchołek jest zwrócony ku dołowi i w lewo. W obrębie serca wyróżniamy podstawę, w okolicy niej koronę serca tworzą wychodzące z serca tętnice, uchodzące żyły i koniuszek serca. Powierzchnię serca pokrywa nasierdzie, dzięki czemu jest ona gładka. Pod nasierdziem leży nieduże skupienie tkanki tłuszczowej, wyrównujące powierzchnię serca. Na sercu wyróżniamy powierzchnie, stykające się z odpowiednimi narządami:
-mostkowo-żebrową
-przeponową
-płucną

4. Serce leży wewnątrz jamy osierdzia, a jego ściana utworzona jest z 3 warstw:
-nasierdzie-blaszka trzewna osierdzia, pokrywa zewnętrzną powierzchnię serca i jest z nim ściśle związana
-mięsień sercowy-stanowi właściwą ścianę serca o różnej grubości
-wsierdzie-gładka, delikatna błona utworzona z cienkiej warstwy komór; wyściela wewnętrzne powierzchnie jamy serca oraz zastawki.

Serce dzieli się na dwie części-lewą i prawą- i znajdują się w nim 4 jamy:

a)Komory-tworzą większość mięśnia sercowego, są większymi i grubościennymi jamami serca przepompowującymi krew do układu tętniczego.
-komora lewa jest większa i silniejsza; jej czubek tworzy koniuszek serca. Znajduje się za i poniżej komory prawej, tworzy większą część ściany tylnej.
-komora prawa leży z przodu i tworzy większą część przedniej ściany serca. Otrzymuje krew z prawego przedsionka, a cofaniu jej zapobiega zastawka trójdzielna.

b)Przedsionki-małe cienkościenne jamy znajdujące się powyżej komór serca, od których oddzielona są zastawkami przedsionkowo-komorowymi.
-przedsionek lewy jest mniejszy i stanowi główną część podstawy serca, ma kształt sześcianu. Na jego tylnej ścianie uchodzą cztery żyły płucne.
-przedsionek prawy- tu uchodzi cała krew żylna organizmu przez dwie żyły główne: górną i dolną oraz zatokę wieńcową.

Przez serce krew przepływa tylko w jednym kierunku. Przepływowi wstecznemu przeciwdziałają 4 zastawki:
-zastawki przedsionkowo-komorowe: dwudzielna i trójdzielna
-zastawki półksiężycowate: zastawka aorty i płucna, zamykają drogę wyjścia krwi z serca, zapobiegając cofaniu się krwi do komór podczas rozkurczu.

5.Wewnątrz ściany mięśniowej znajduje się układ przewodzący serca.

Składa się on z:
-węzeł zatokowo-przedsionkowy –skupisko komórek, które leżą w ścianie prawego przedsionka, pełni funkcję rozrusznika serca;
-węzeł przedsionkowo-komorowy to owalne skupisko tkanki węzłowej, znajduje się na dnie prawego przedsionka. Komórki węzła mogą same inicjować skurcz komór i przewodzić impulsy z mniejszą częstotliwością
-pęczki przedsionkowo-komorowe przechodzą z przedsionków do komór przez warstwę tkanki włóknistej. Dzielą się na dwie odnogi: prawą i lewą. Końcowe rozgałęzienia stanowią włókna Purkiniego.

Serce poza własnym układem bodzcotwórczo-przewodzącym (opisanym powyżej) unerwione jest również przez system współczulno-przywspółczulny, tworzący splot nerwowy. Serce ”bije samo”, ale częściowo podlega właśnie kontroli nerwów sercowych, dlatego też nawet banalne omdlenie może zatrzymać pracę serca.

6.Unaczynienie serca pochodzi od tętnic wieńcowych: prawej i lewej.
Lewa tętnica wieńcowa odchodzi od lewej zatoki, prawa tętnica wieńcowa od prawej zatoki. Początkowe ich odcinki biegną w bruzdzie wieńcowej i jak wieniec okalają serce.

Lewa tętnica wieńcowa dzieli się na dwie gałęzie końcowe:
-gałąz międzykomorową przednią ( przednia gałąż zstępująca ; biegnie w bruzdzie międzykomorowej i oddaje swoje gałęzie do ścian obu komór i przegrody międzykomorowej.
-gałąź okalająca przebiega w bruździe wieńcowej i przechodzi w gałązki wstępujące-przedsionkowe oraz zstępujące- komorowe.
Prawa tętnica wieńcowa- od jej pnia odchodzą gałązki wstępujące i zstępujące do przedsionków i komór, a od gałęzi międzykomorowej gałęzie przegrodowe tylne.

Rysunek:

1.Prawy przedsionek.
2.Lewy przedsionek.
3.Żyła główna górna.
4.Łuk aorty.
5.Lewa tętnica płucna.
6.Żyła płucna dolna.
7.Zastawka mitralna.
8.Zastawka aortalna.
9.Komora lewa.
10.Komora prawa.
11.Żyła główna dolna.
12.Zastawka trójdzielna.
13.Zastawka pnia płucnego.

Podziel się ze znajomymi