Skażenia wody

Dodano: 08:26 23 września 2008
Aktualizowano: 14:37 12 czerwca 2012
Źródło: www.bryk.pl www.liceum36.krakow.p www.radio5.com.pl www.sciaga.pl www.wiadomości.wp.pl www.wikipedia.pl

Ostatnio często słychać w mediach o skażeniach wody. Artykuł opisuje zagrożenia jakie może nieść skażenie wody pitnej.

Jest ona tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Bez wody umiera każde stworzenie – roślina, zwierzę, człowiek. Dla ludzi woda posiada bardzo duże znaczenie jako przedmiot konsumpcji; jest elementem posiłków oraz jest potrzebna dla zachowywania higieny osobistej, jak i higieny w miejscach przebywania ludzi.

Nie tak dawno substancje szkodliwe znaleziono w wodociągach Gołdapskich w województwie warmińsko-mazurskim. W tamtejszych wodach wykryto trichloroeten i tetrachloroeten, czyli substancje wykorzystywane w pralniach i do odtłuszczania metalu. Mogą one powodować zaburzenia wątroby i układu nerwowego. Związki chlorowcopochodne etenu – w starej nomenklaturze chemicznej znanego pod nazwą etylen – używane są głównie jako rozpuszczalniki i do licznych syntez w chemii organicznej. Są to słabo rozpuszczalne w wodzie toksyczne ciecze, wykazujące silne działanie rakotwórcze. Trichloroeten był kiedyś często używany jako rozpuszczalnik tłuszczów: do ekstrakcji i odtłuszczania czyszczonych powierzchni. Obecnie zaprzestano go używać z powodu silnych właściwości narkotycznych. Tertachloroeten jest substancją szkodliwa i niebezpieczna dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ŹRÓDŁO I PODZIAŁ ZANIECZYSZCZEŃ

Głównymi źródłami zanieczyszczenia rzek są: ścieki miejskie, przemysłowe i pochodzenia rolniczego. Rolnicy używają coraz więcej nawozów azotowych, wskutek czego wody odpływające z silosów mogą posiadać zabójcze właściwości. Ogólnie zanieczyszczenia wód dzieli się na:
– zanieczyszczenia fizyczne;
– zanieczyszczenia fizjologiczne;
– zanieczyszczenia biologiczne.

Zanieczyszczenie fizyczne wody najczęściej pochodzą od zmętnienia, podniesionej temperatury i zawiesin. Zmętnienie wody powstaje wskutek erozji gleby i ścieków koloidalnych, którymi są białka, tłuszcze i węglowodany.

Zanieczyszczenia fizjologiczne powodują niepożądany zapach i okropny smak.

Zanieczyszczenie biologiczne spowodowane jest obecnością w wodzie bakterii, wirusów, pierwotniaków, pasożytów i toksyn roślinnych.

Zanieczyszczenia przedostające się do wody z powietrza i gleby zamieniają się w kwas azotowy i woda staje się kwaśna. Niszczone są w ten sposób znajdujące się w niej mikroorganizmy. Kwaśne opady oddziałują na glebę, dla której jeszcze gorsze jest topnienie kwaśnego śniegu. Poza tym wodę zanieczyszczają rozpuszczalniki przemysłowe, środki owadobójcze, pestycydy i zanieczyszczenia nieorganiczne, głównie zaś: chlorki, azbest, rtęć, wapno, arsen, bar, metale ciężkie i azotan.

W wodach znajdują się również zanieczyszczenia radioaktywne (stront-90, pluton, rad) i zanieczyszczenia biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty). Jednak woda jest jedynym środkiem niezbędnym do życia. Wszystkie zanieczyszczenia wód powodują wpierw choroby, a następnie śmierć organizmów żywych.

SKAŻENIA ŹRÓDEŁ WODY POWODUJA TAKIE CHOROBY JAK:

– cholera (ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią – przecinkowcem cholery);
-tyfus (Ostra choroba zakaźna, na szczęście występująca w Polsce sporadycznie. Wywołują ją bakterie z grupy salmonelli, które w temperaturze 60°C giną już po kilkunastu minutach);
– dyzenteria (ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterie; objawem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i obecność krwi w stolcu oraz gorączka. Bakterie przenoszone są z wydalin chorego za pośrednictwem wody, pożywienia i much);
– infekcje wątroby.

BAKTERIE WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ W ZANIECZYSZCZONYCH WODACH:

Bakterie grupy coli powodują:
– zakażenia układu moczowego;
– zapalenie opon mózgowych u noworodków;
– zatrucie pokarmowe;
– ropnie narządowe – poprzez uszkodzenie ściany przewodu pokarmowego do jamy brzusznej
– zapalenie otrzewnej Często powikłaniem zapalenia otrzewnej może być posocznica i wstrząs endotoksyczny (sepsa);
– zakażenia pooperacyjne;
– szpitalne zapalenia płuc;
– stany zapalne w przewodach żółciowych;
– zakażenia jelitowe.

Paciorkowce kałowe powodują:
– płonnicę (szkarlatyna), ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego;
– różę, ostra choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej;
– liszajca zakaźnego, krótkotrwałe pęcherze wypełnione ropą, a następnie „miodowe” strupy. Najczęstsze umiejscowienie – twarz. Częsty u dzieci. Bardzo zakaźny;
– zapalenie wsierdzia;
– chorobę reumatyczną.

Clostridium tetani (laseczka tężca)
– jest to bakteria oporna na działanie środków odkażających, wydziela bardzo silną ektotoksynę – tetraspazminę, która powoduje groźną chorobę zwaną tężcem. Jest to choroba zakaźna, charakteryzująca się wzmożoną pobudliwością i skurczami mięśniowymi wyzwalanymi działaniem neurotoksyny,

Clostridium botulinium (laseczka jadu kiełbasianego)
– jest to bakteria oporna na działanie czynników fizycznych. Wytwarza jedną z najsilniej działających toksyn bakteryjnych, zwana toksyną botulinową albo toksyna jadu kiełbasianego. Jest ona około 400 razy silniejsza od toksyny tężcowej. Zatrucie jadem kiełbasianym polega na zachowaniu pełnej świadomości. Ma bardzo ostry i bezgorączkowy przebieg. Charakterystyczne dla tego zatrucia są zaburzenia wzrokowe – zamglone widzenie, podwójne widzenie, brak reakcji źrenic na światło, chrypka, bezgłos, suchość w jamie ustnej, zaparcia.

Shigella
– rodzaj Gram-ujemnych, nieurzęsionych pałeczek powodujących zatrucia pokarmowe (czerwonka). Jedynym rezerwuarem bakterii jest człowiek oraz małpy.

Od 1994 roku obowiązuje rozporządzenie, na mocy którego do wykrywania bakterii w wodzie pitnej stosuje się metody:
– bakterie grupy coli, bakterie grupy coli termotolerancyjne i domniemane Escherichia coli – metoda filtrów membranowych;
– enterokoki kałowe – metoda filtrów membranowych;
– paciorkowce kałowe – metoda filtrów membranowych lub metoda probówkowa ( obecnie rzadko stosowana);
– przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) – metoda filtrów membranowych lub metoda namnażania w podłożu płynnym.

Wodę zatruwają także niektóre praktyki stosowane w rolnictwie. Nawozy sztuczne i pestycydy, jak również gnojowica z chlewni, wprowadzają do niej azotany. A te produkty, same w sobie nie są szkodliwe, przechodząc w azotyny wywołują methemoglobinemię (w zależności od stopnia nasilenia, może nie powodować żadnych objawów lub w przypadkach zawartości methemoglobiny powyżej 70% może powodować zgon.

– poziom methemoglobiny (MetHb) poniżej 40% – brak objawów;
– poziom MetHb 40 – 50% – męczliwość, duszność przy wysiłku, przyspieszenie akcji serca, ból głowy, zawroty głowy;
– poziom MetHb 50 – 60% – senność lub śpiączka;
– poziom MetHb powyżej 60% – pogłębienie śpiączki, zgon;
– w przypadku stężenia methemoglobiny powyżej 1,5 g/l chorobie towarzyszy sinica (sine zabarwienie powłok ciała spowodowane obecnością odtlenowanej hemoglobiny w naczyniach krwionośnych blisko skóry), na którą narażone są szczególnie niemowlęta.

Podobnie jak fosforany z proszków do prania tak i azotany powodują też zjawisko eutrofizacji, to znaczy gwałtowny rozwój alg i roślin wodnych, zapychających urządzenia zasilające w wodę i nadających jej przykry smak.

Naukowcy na podstawie badań doszli do wniosku, że wskutek wzrostu kwasowości zarówno woda z jezior, jak i z gleby rozpuszcza aluminium. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, zauważono, bowiem wyraźny związek pomiędzy wyższą umieralnością a zwiększeniem zawartości aluminium w wodzie. Nieustający niepokój budzi też możliwość istnienia zależności między aluminium a chorobą Alzheimera i innymi dolegliwościami podeszłego wieku.

Niestety, co raz częściej do wody przedostają się najrówniejsze produkty toksyczne takie jak: metale ciężkie, arsen, cyjanki, kadm, który jest toksyczny dla nerek, rtęć wykazała swoje szkodliwe działanie w Minamata, ołów wywołuje ołowicę – zatrucie ołowiem powodujące osłabienie, bezsenność, brak łaknienia, zaburzenia widzenia i uszkodzenia wewnętrznych narządów ciała (wątroby oraz nerek). Dodatkowo poprzez wiązanie się z niektórymi enzymami mogą uszkadzać krwinki czerwone, a także komórki układu nerwowego.

Jedynym sposobem na czystą wodę jest dbanie o naturę. Jeśli my nie zadbamy o nią, ona nie będzie dbać o nas.