Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Dodano: 09:12 10 czerwca 2008
Aktualizowano: 13:20 4 lipca 2012
Źródło:

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypłacane są z ubezpieczenia wypadkowego. Podlegają mu osoby objęte tym ubezpieczeniem z racji podpisania umowy o prace, umowy zlecenia czy agencyjnej, gdzie praca wykonywana jest u zleceniodawcy, jak również twórcy, artyści, duchowni, bezrobotni odbywający staż lub szkolenie, posłowie i senatorowie. Świadczenia tego typu wypłacane są osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, oraz członkom rodzin pracowników zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej. Świadczenie to nie przysługuje osobom, które uległy wypadkowi na skutek nie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia lub osoby pozostająca pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych a one mogły przyczynić się do zaistniałego wypadku. Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie jednorazowego odszkodowania. Stawki przysługujące za uszczerbek na zdrowiu są różne w zależności od poziomu zaawansowania. Osobie która doznała długotrwałego uszczerbku przysługuje 495 zł, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy 8 670zł, natomiast w przypadku śmierci wysokość odszkodowania uzależniona jest od tego kto z członków rodziny go otrzymuje:
małżonek – 44 590zł
członek rodzinny inny niż małżonek i dziecko ? 22 295zł

Więcej informacji

Podziel się ze znajomymi